Alcohol Use Disorder (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Sindrom odvisnosti od alkohola: patogeneza in kliniene najdbe
genetika 54-% tveganje pri enojagnih dvogkih; 28-% tveganje pri dvojagnih dvogkih
psiholoKki dejavniki anamneza antisocialnega vedenja, nizka samopodoba, impulzivnost, druge teiave z duSevnim zdravjem
okoljski dejavniki stresno Zivljenje, prevzemanje vzorcev od starkv ali vrstnikov
sindrom odvisnosti od alkohola kot odziv na ponavljajoL’e se izpostavitve, jetra aktivnost encimov, npr. nevroanatomske •••11 deregulacija 2ivthih alkoholne dehidrogenaze, • nepravilnosti (v prefrontalni ki razgrajujejo etanol prenagalcev (glutamata, GABA-e, serotonina) sprokanje endogenih opioidov skorji in mezolimbibem dopaminskem sistemu)
etanol dose2e dano koncentracijo v krvi hitreje (tj. v 6asa)
toleranca (zmanjgana ob’6utljivost na ainke etanola)
/1` vnos etanola za dosego enakih u6inkov
socialna okrnjenost
nezmoZnost izpolnjevanja obvez (na delu, v Soli, doma)
nadaljevanje (zlo)rabe kljub druZbenim problemom, povzro6enih z alkoholom
kljuthih druthenih, poklicnih in rekreativnih aktivnosti

tvegana uporaba substance
ponavljajo6e se raba alkohola v ‘gkodIjivih situacijah
nadaljevanje rabe navkljub poznavanju posledic
Pomni: v DSM-5 sta prej lo6eni entiteti zloraba alkohola in odvisnost od alkohola zdruZeni v motnjo rabe alkohola (an. alcohol use disorder). Zloraba alkohola je bila prej definirana kot pitje navkljub ponavljajo6im se druZbenim in medosebnim teZavam ter teZavam z zakonom, odvisnost pa je predstavljala „podaljSek” zlorabe alkohola s pridruZenimi simptomi tolerance in odtegnitve.
Legenda:
patofiziologija mehanizem
znak/simptom/laboratorijska najdba
moten nadzor
povk’anje vnosa alkohola
neuspeSni poskusi zmanjganja vnosa alkohola
e’asa, posvee’enega iskanju, vnosu in/ali okrevanju po (pretirani) rabi alkohola
hrepenenje po alkoholu intenzivna Zelja po vnovithem uZivanju etanola
avtorici: Briana Cassetta, Sara Meunier pregledali: Van Yu, Alexander Arnold, William White*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan KejZar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
dolgotrajna in huda zloraba alkohola vodi v telesno odvisnost
nenadno 4, koncentracije etanola v krvi vodi v odtegnitveni sindrom
odtegnitveni simptomi potenje, tahikardija, slabost/bruhanje, tremor, nespebost, epileptibi napadi in tesnoba
posameznik bo v izogib odtegnitvenim simptomom verjetno nadaljeval z (zlo)rabo alkohola
lahko nakazuje moten relaps po okrevanju
Op. prey.: v tem sobesedilu se izraza „etanol” in „alkohol” uporabljata kot sopomenki.
zaplet Objavljeno 30. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.
8 oeo BY NC R