Shizofrenija: patogeneza in klinične najdbe

Shizofrenija: patogeneza in kliniene najdbe
genetika (50-% tveganje pri enojagnih druge biolo§ke dvoi6kih, 6 do 13-% pa v primeru dopaminska hipoteza teorije (zaenkrat obolelega sorodnika v prvem kolenu) (prevladujaa teorija) predmet raziskav)
visoka stopnja izraianja Zustev • (ang. expressed emotion): iivljenje v okolju s pogostimi negativnimi komentarji na raC’un bolnika (I` tveganje za relaps)
shizofrenija
nepravilnosti v 2ivthem prenosu nevrotransmitorjev (predvsem dopamina) v razlithih predelih mo2ganov
dopaminergibega dopaminergiC’nega
prenosa v mezolimbibi poti
dopaminergibi nevroni te6ejo do Iimbicnih struktur in so odgovorni za nadzor nad razpolo2enjem in 6ustvi
moten prenos dopamina v tej poti naj bi bil kriv za pozitivne simptome shizofrenije
prenosa v mezolimbiC’ni poti
avtorica: Yan Yu pregledali: Sara Meunier, Briana Cassetta, JoAnna Fay, Philip Stokes*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
Pomni: • Ceravno smo vzroke za shizofrenijo sprva iskali v biologkih dejavnikih, zdaj vse bolj prepozna-vamo vlogo tako psihologkih (npr. kognitivnih stereotipov) kot druibenih dejavnikov (npr. stresa ali osame) v njeni etiologiji. • pri shizofreniji lahko odkrijemo tudi nevropsihologke primanjkljaje: motnje spomina, psihomotorike in pozornosti ter te2ave s psihi6no prilagodljivostjo. • Genetske modifikacije C4 gena naj bi ravno tako igrale va2no vlogo v etiologiji bolezni, saj v 6asu adolescence povzro6ajo pove6ano zmanjgevanje gtevila sinaps (nova hipoteza).
dopaminergibi nevroni te6ejo do razlibih predelov mo2g. skorje (npr. moten prenos dopamina v tej frontalnega re2nja) in so odgovorni poti naj bi bil kriv za negativne za migljenje, odlaanje, tvorbo simptome shizofrenije jezika in razpolo2enje
negativni simptomi (okrnjeno izraianje 6ustev, 6ustvena otopelost, osiroma§en govor, brezvoljnost, ‘iY miselna zavrtost, nedruiabno vedenje)
blodnje (nespremenljiva, zmotna prepriEanja, odstopajoEa od bolnikovega kulturnega ozadja)
Legenda: patofiziologija mehanizem
ha lucinacije (zaznave brez dra2ljajev; obiC’ajno pri shizofreniji a kustiC’n e)
dezorganiziran/nesmisein govor (tangencialni odgovori, ohlapne asociacije, besedna solata)
znak/simptom/laboratorijska najdba
hudo dezorganizirano vedenje, vkljauja katatonijo (neodzivnost na zunanje dra2ljaje)