Selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI): mehanizem delovanja in neželeni učinki

Selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI): mehanizem delovanja in neieleni utinki
selektivni zaviralci privzema serotonina predstavniki: citalopram, escitalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin
farmakologija
Pomni: dolo6eni SSRI z ve6jo verjetnostjo povzro6ajo nekatere od na’gtetih neielenih ainkov. Zmanigamo jih lahko z zamenjavo z drugim SSRI, postopnim titriranjem odmerka ali razdelitvijo dnevnega odmer-ka. Antidepresivi lahko zvgajo tveganje za samomor pri mlajsih od 24 let, pri starelgih od 31 let pa ga lahko znilajo.
farmakokinetika
farmakodinamika
iz krvnega obtoka jih odstranijo jetra
zavirajo privzem 5-HT in povzraijo sinaptibe konc. 5-HT

avtorici: JoAnna Fay, Sara Meunier pregledali: Jojo Jiang, Alexander Arnold, Aaron Mackie*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
v primeru jetrnih bolezni je potrebna prilagoditev odmerka
lahko zavrejo jetrne encime citokroma P4502D6 in povzraijo interakcije med zdravili
tel. teie omotica 4 5-HT ostane v sinapsah dlje in podaVa oz. okrepi 2iv6ni prenos izboVanje depresivne in anksiozne simptomatike spolne motnje vrtoglavica nejeknost namerno predoziranje nenadna prekinitev jemanja zdravila ali I, vnos blokada ponovnega privzema 5-HT v sinapsah pa u6inka SSRI ne pojasni v celoti prekometna aktivnost 5-HT v 02S/P2S nenamerno povzro’6ene interakcije konc. 5-HT v O2S/P2S posredno SSRI povzraijo sprokanja nevrozakitnih proteinov, denimo BDNF, ki bi naj imel po podatkih gtudij protivnetno delovanje nepriakovan odziv na terapevtski odmerek serotoninski sindrom odtegnitveni sindrom
potencialno iivljenje ogroiajoE 1 vegetativna * iivEnomiKiEne nepravilnosti kognitivne spremembe omotica tremor za dosego kliniEnega uEinka je potrebnih hiperaktivnost slabost none more 3-8 tednov ali veE zdravljenja okrajgave in opombe: 5-HT— serotonin BDNF — nnoiganski nevrotrofi6ni faktor 025 — osrednji 2ivcni sistem P2S — periferni iivcni sistem *vegetativen— nanagajo6 se na avtonomni iivcni sistem hipertenzija olesni klonus agitacija Eezmerno “moig. goki” potenje parestezije, oUutki kot pri elektrithih Kokih tahikardija tremor akatizra raigir-ene hiperrefleksija zenice migiEni klonus