Panična motnja: patogeneza in klinične najdbe

PaniEna motnja: patogeneza in kliniene najdbe
druibeni dejavniki – vzgoja in navezanost na dojeaka – otrcae bolezni/zloraba – dolgotrajen stres ali travma – zloraba psihoaktivnih snovi
biologki dejavniki – moten nadzor nad osjo hipotalamus-hipofiza-skorja nadledvibic – nepravilnosti v iiv6nem prenosu GABA-e
psiholoKki dejavniki – trdna prepriEanja/strah pred fizitho ali psihitho skodo s strani telesnih obEutkov – nevrotska osebnostna struktura
genetika: —30 do 40-% dednost
paniEna motnja panithi napadi se najpogosteje zgodijo neodvisno od zunanjih spralcev
telesni simptomi tahikardija, hiperventilacija, 6ezmerno potenje, drgetanje, slabost, kratka sapa, bole6ine v prsih, palpitacije
hiperventilacija 4 dihalna alkaloza
omotica, otopelost, kratka sapa
4, konc. GABA-e v limbibem sistemu
inhibicije amigdale
fiziologko: aktivacija simpatibega 2ivbega sistema
4
Pomni: zdraystvena stanja ali psihostimulansi, ki povzraajo simptome, podobne tistim pri panibih napadih, lahko slednje povzraijo ali opon8ajo (npr. astma, KOPB, sCano-iilne bolezni, hipoglikemija, kitnibe bolezni).
izogibajoEe vedenje izogibanje okolikinam, ki poustvarjajo telesne ob6utke, podobne panithemu napadu (telesna vadba, u2ivanje kofeina ali alkohola, obisk savne)
Legenda:
patofiziologija mehanizem
kognitivno: bolnik si telesne obEutke razlaga kot katastrofibe 4 povet’anje vzburjenja
avtorica: Jenna Thomas pregledali: Saara Meunier, Yan Yu, Margaret Oakander*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
-1110
psiholoKki simptomi nenadzorovan strah pred simptomi/izgubo nadzora/smrtjo obt’utek izgubljanja stika z realnostjo
vzdrievalno vedenje
varovalno vedenje npr. posedovanje pomirjeval, iskanje najbli2je bolnignice (z namenom oUutka varnosti v primeru panibega napada)
znak/simptom/laboratorijska najdba
pogosto pridruiene druge dugevne bolezni: • anksiozne motnje (npr. generalizirana anksiozna motnja, posttravmatska stresna motnja, obsesivno-kompulzivna motnja) • ponavljajoea se depresivna motnja • bipolama motnja razpoloienja
prilakovanje vnoviZnega napada vsiljive misli in skrbi o tern, kdaj/kje se bo zgodil naslednji panibi napad in kakgne bodo posledice (srannota, nev’nosti)