Obsesivno-kompulzivna motnja: patogeneza in klinične najdbe

obsesivno-kompulzivna motnja
-111,
Obsesivno-kompulzivna motnja: patogeneza in kliniene najdbe
psihologka hipoteza kognitivno-vedenjski model: iz nefunkcionalnih preprr6anj o okoligdnah all drailjajih izhajajae ‘6ustvene motnje; izogibajae/kompulzivno vedenje vzdr2uje neustrezna preprr6anja in tesnobo
biolake hipoteze serotonin: preobaitljivost postsinaptithih serotoninskih receptorjev 4 moten nadzor nad anksioznostjo strukturni model: morda je krivo okrnjeno funkcioniranje moig. poti v orbitalnih, frontalnih in/all subkortikalnih predelih
genetika —27 do 47-% dednost pri gtudijah na dvojacih
obsesije neielene/vsiljive misli, ideje, podobe all impulzi, ki vdirajo v bolnikovo zavest
potreba po ohranjanju reda in simetrije
tabuizirane misli o spolnosti/nasilju/ bogokietnosti
obEutek krivde in odgovornosti za Iastno gkodo ali Kkodo drugih
neielene ideje o bacilih in umazaniji
Legenda:
bolnik jih skuga potladti/ublaiiti

avtorica: Jenna Thomas pregledali: Sara Meunier, Van Yu, Margaret Oakander*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan KejZar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
kompulzije nuje, ki bolnika silijo v izvajanje odtnih vedenjskih all psihibih ritualov z namenom zmanjganja obsesivne anksioznosti all distresa v povezavi s pretedmi posledicami
prepri6anja so navadno nekongruentna (neskladna) z bolnikovim vrednostnim sistemom (“egodistona”) stanje lahko tako napreduje, da bolnik v kon6ni fazi vedno dneva nameni izvajanju kompulzij urejanje/razvrKEanje red, Ktejte in rimanje psihiEni rituali (molitev, izniZevanje slabih misli z dobrimi) anksioznost okrjenost vsakodnevne storilnosti preverjanje (Ktedilnika, kijuEavnic), ponavijanje vedenja z namenom prepreCitve nesreCe zapleti – pogosto pridru2ene druge dugevne bolezni, npr. generalizirana anksiozna motnja, ponavljajoea se depresivna motnja, bipolarna motnja razpoloienja, bulimija nervoza, Aspergerjev sindrom, Tourettov sindrom – visoko tveganje za samomorilne misli in vedenje neprestano umivanje roknikenje