Nevroanatomija in fiziologija čustev

Nevroanatomija in fiziologija tustev
bazalni gangliji

prefrontalna skorja obdeluje 6ustva vgje-ga reda, ki zahtevajo priklic, razum(sko) presojo in sposobnost odloCanja (npr. sramota) senzorne informacije iz notranjih organov kot odziv na spralne okoljske objekte ali dogodke integrira z informacijami iz amigdale
Zustveni obEutki (npr. zavestne izkugnje Zustev)
1—
talamus
Zustveno izstopaja okoljski drailjaj

zaznave (npr. vid, sluh, tip, oku’ganje, vonjanje)
avtorica: Andrea Moir pregledali: Erika Russell, Usama Malik, Brienne McLane*
* dr. med. ob objavi
hipotalamus (glavna izhodna [ang. output] struktura limbibega sistema)
voh*

prim. in asociacijski predeli mo2g. skorje •
amigdala obdeluje 6ustva niijega reda, torej tista s hitrimi, samodejnimi in pogojevanimi odzivi (npr. strah) sodeluje pri tvorbi in priklicu C’ustveno pomembnih spominov iz neokortikalnih podrodj, torej zaznavi pripi§e neko Custveno vrednost
hipokampus (kljaen za utrditev in priklic spominov)
motorl6ni, endokrini in visceralni sistemi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
avtonomni zivcni sistem (A2S) A2S se samodejno in podzavestno odziva na okoljske dra2ljaje (npr. s ‘(` frekvence sr6nega utripa ali zardevanjem)
telesni odziv na Zustveni drailja(
Pomni: • Strukture, ki sodelujejo pri C’ustvovanju, se imenujejo limbiEni sistem. • Talamus, bazalni gangliji in prefrontalna skoraj skupaj tvorijo kortiko-striato-talamo-kortikalno zanko, ki predstavlja glavno pot za obdelavo C’ustev v moiganih. • Prefrontalna skorja vkljue’uje orbitofrontalno skorjo, dorzolateralno prefrontalno skorjo in sprednjo cingulatno skorjo. • *Voh je edini cut, cigar vlakna zaobidejo talamus in se stekajo neposredno v primarno olfaktorno skorjo.