BMR (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Bipolarna motnja razpoloienja: patogeneza in kliniene najdbe
genetika 85-% tveganje pri enojagnih neravnovesja iivenih prenagalcev dvoj6kih, 5- do 12-% tveganje zlasti serotonina, noradrenalina pri sorodnikih v prvem kolenu in dopamina
nepravilnosti v moig. poteh deregulacija frontalnih in limbi6nih poti
maniEna epizoda najmanj 1 teden ali indikacija za sprejem

( A
privzdignjeno/ekspanzivno/razdrailjivo razpoloienje
k cilju usmerjenega vedenja/agitacija
potrebe po spanju
odkrenljivost
vrveiavost
pospegen govor
evforije
velilavosti
I` razdrailjivosti
tveganja
Legenda: patofiziologija mehanizem
inhibicije nadzora custvenih poti bipolarna motnja razpoloienja
motnje homeostaze custev
4,
nihanja razpoloienjskih stanj raznolik potek bolezni pri razliCnih bolnikih
evtimi’a o6itna obdobja normalnega razpolo2enja Primarni cilj zdravljenja je vzdr2evati to fazo!
okoljski dejavniki (travmatski dogodki, 2ivljenjski stresorji) )
Pomni: • Bipolar motnja tipa 1: maniba epizoda in/ali depresivna epizoda: priblrino 10 epizod manije in depresije v 2ivljenju bolnika v primeru nezdravljene bolezni • Bipolar motnja tipa 2: hipomaniba epizoda in depresivna epizoda • hipomaniba epizoda predstavlja bla2jo obliko manije, tj. brez funkcionalne okrnjenosti, brez psihotibih simptomov, brez hospitalizacije in v trajanju vsaj 4 zaporednih dni
znak/simptom/laboratorijska najdba
avtorici: Briana Cassetta, Sara Meunier pregledali: Yan Yu, Alexander Arnold, Philip Stokes*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
depresivna epizoda najmanj 2 tedna
depresivno razpoloienje
socialnega urriika
obEutkov krivde, tesnobe
brezupa
samomorilnih misli in vedenja
anhedonija
teiave s pozornostjo
A v spanju, utrujenost
A tel. teie, apetita
psihomotorna agitira nost ali upolasnjenost
zaplet Objavljeno 30. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.