2nd gen antipsychotics (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Antipsihotiki druge generacije: mehanizem delovanja in neieleni utinki
antipsihotiki druge generacije (atipibi antipsihotiki): primeri: klozapin, olanzapin, kvetiapin, risperidon, paliperidon itd.
antagonisti dopaminskih D2 receptorjev zavirajo delovanje DA na D2 receptorjih po celotnih mo2ganih
antagonisti serotoninskih 2A receptorjev zavirajo delovanje 5-HT na 5-HT2A receptorjih po celotnih mo2ganih

antagonisti serotoninskih 2C receptorjev klozapin, olanzapin, kvetiapin
antagonisti ACh M1 receptorjev zavirajo delovanje ACh po telesu (v ustih, prebavilih, o6eh, mo2ganih)
antagonisti aradrenoceptorjev v oiilju dilatacija gladkih migic v stenah arteriol
antagonisti histaminskih H1 receptorjev zavirajo delovanje histamina po telesu
sano-presnovni kink’ mehanizem neznan
Legenda:
patofiziologija mehanizem
Pomni: posledica velikih razlik v afiniteti za receptorska vezavna mesta so svojevrstni terapevtski in varnostni profili atipicnih a nti psi hoti kov. Kloza pi n med vsemi velja za najud nkovitejSega, a i ma tudi najve6 neZelenih uC’inkov, vkljUuja agranulocitozo (0,5-2 %). Tako predstavlja terapijo drugega izbora, potrebno je red no spremljanje bolnikove krvne slike.
mezolimbiEna pot DA blokada > 5-HT blokado
nigrostriatna pot 5-HT blokada > DA blokado
4, pozitivnih simptomov terapevtski ueinek
blokada 5-HT vodi v sprokanje DA v striatumu
tubero- blokada 5-HT zavre sprokanje infundibularna pot prolaktina v adenohipofizi
mezokortikalna pot

blokada 5-HT2c receptorjev stimulira sprokanje DA in NA v prefrontalni skorji
zamegljen vid
kognitivna upolasnjenost
sposobnost vzdrievanja krvnega tlaka
omotica
apetit
T tel. tee
ortostatska hipotenzija
tveganje za debelost
trigliceridi na tee
inzulinska odpornost —■ diabetes tipa 2
znak/simptom/laboratorijska najdba
4, halucinacii
blodeni
avtorica: Sara Meunier pregledala: Yan Yu, Aaron Mackie*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan KejZar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
4, ekstrapiramidnih simptomov (EPS)*
4, hiperprolaktinemije*
prokognitivni in antidepresivni ainki
4, kognitivnih simptomov* 4, negativnih simptomov*
* Glede na anti-psihotike prve generacije, glej ustreznogradivo!
okrajgave: 5-HT – serotonin DA – dopamin NA – noradrenalin ACh – acetilholin
visoko presnovno tveganje: klozapin, olanzapin zmerno presnovno tveganje: risperidon, kvetiapin nizko presnovnotveganje:antipsihotikitretjegeneracije
1 tveganje za diabeti6no ketoacidozo pri bolnikih z visokim tveganjem tveganje za srbo-iilne dogodke tveganje za prezgodnjo smrt
zaplet Objavljeno 15. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.